Täze tehnologiýalaryň dil öwrenmekde ähmiýetiTäze tehnologiýalar meseleleri çözmäge kömek edýän gural hökmünde ulanylanda iň oňat peýda berdigi bolýar. Mysal üçin, dil okuwyny çaltlaşdyrmak islenilýän usuldyr, sebäbi köp işler iňlis dilini ulanyp edilýär. Emma köp adamyň isleýän diliňi bilýän ýurda baryp, syýahat etmegi mümkin däl. Tehnologiýa bilen talyplar henizem peýdalanyp bilerler. Geljekki nesiller habarlaşma we sosial ulgamlaryň kömegi bilen uzakdaky okuwçylar öwrenýän dillerinde erkin gürläp bilerler we adaty synp otaglarynda hakyky dil tejribesini alyp bilerler.
Dinamiki çeşmeler agzybirlik duýgusyny höweslendirýär we okuw tejribelerini özüne çekýär, okuwçylara amatly bolan giňişlige we wagtdaky päsgelçilikleri aradan aýyrsa, sapaklara gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Umuman alanyňda, tehnologiýa bilen üpjün edilen okuw gurşawy okuwçylaryň has yzygiderli gatnaşygyny ösdürýär we talyplara bütin dünýäde deň-duşlaryna we mugallymlaryna girmäge mümkinçilik berýär. Derňew, şeýle tehnologiýanyň okuwçylaryň dil öwrenişiniň hakyky proseslerinde biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna mümkinçilik berýänligi sebäpli okuwçylaryň gatnaşygyny we ünsi artdyrýandygyny ýüze çykardy. Multimedia tehnologiýasynyň synp otaglarynda okuw prosesinde ulanylyşy we oňyn täsiri mugallym rolunyň ösýän öndürijiligi bilen baglanyşyklydyr. Tehnologiýa, talyplara kömek etmek üçin hakyky wagtda ýüzlerçe çeşme berýär. Talyplar ýönekeýleşdirilen sözlükleri ulanyp, fleşkartlar ýasap we öwrenýän dilinde interneti öwrenip bilerler. Onlaýn kärdeşleri, söhbetdeş hyzmatdaşlary we mugallymlary tapyp bilersiňiz. Diňe adaty okuw kitaplaryndan statiki mysallar däl-de, öwrenýän dilleriniň baý mysallaryny taparlar. Tehnologiýa, adaty şertlerde dil öwrenmegiň hilini hem ýokarlandyryp biler. Mysal üçin, okuwçylar öwrenýän daşary ýurt dilinde özlerini ýazyp bilerler we pikirlerini we synlaryny synp otagyna getirip bilerler. Okuwçylar sapak wagtynda tehnologiýany ulanyp, gürleşmegiň ýerine tekst söhbetdeşligi arkaly biri-biri bilen täsirleşip bilerler, sebäbi bu okuwçynyň işine ünsi jemlemäge we baha bermäge wagt berýär.
Ýazgül ANNAMYRADOWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen 
milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 
edebiýaty fakultetiniñ mugallymy.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25