Ýandeks - Tejribe (Yandex practicum)


Praktikum — bilim gurşawy bolup, onda okuw prosesy hakyky tejribelere esaslanýar. Birinji sapakdan programmirlemegi öwrenýärsiňiz we kod ýazýarsyňyz; dizaýn sapaklarynda hakyky maketlar bilen işleýärsiňiz we iňlis dili sapaklarynda bolsa derrew gürleşip başlarsyňyz.
Praktikum aslynda onlaýn öwrenmek üçin niýetlenendir - size kompýuter we ünsüňizi sowmajak rahat ýer gerek bolar. Özbaşdak işler halypalar bilen yzygiderli aragatnaşyk we goldaw bilen gürleşmek mümkinçiligi bilen utgaşýar. Islendik meseläni gyssagly ýagdaýda çözüp bolýar.
Hemme zat siziň ýarym ýolda taşlamazlygyňyz üçin niýetlenip gurnalandyr. Okuwçylarymyzyň 70% -i başlaýan kursuny tamamlaýarlar we tiz wagtda iş tapýarlar ýa-da gerekli ýerde iňlis dilini ulanyp başlaýarlar. Bu statistika bilen biziň esasy maksadymyzy — her kim bilimden hakyky peýdany we bähbiti almaly — görkezýär.
Tehnologiýalar size okuw prosessyny ýeňilleşdirýär. Okuwyň ähli bölümleri bir sahypada ýygnalýar. Başga bir zada geçmek we ünsüňi sowmak zerurlygy ýok. Kurslar siziň bilim derejäňize laýyklykda saýlanylýar.




Paýlaş

Khan Academy

Praktikum — bilim gurşawy bolup, onda okuw prosesy hakyky tejribelere esaslanýar. Birinji [...]

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.





Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25