Dilleriň ýerine ýetirýän wezipeleriBiz lingwistikada dilleri öwrenýäris - adamlaryň maglumat bermek we pikirlerini we duýgularyny beýan etmek üçin ulanýan ajaýyp aragatnaşyk serişdesi. Diliň jemgyýetdäki we durmuşymyzdaky ornuna düşünmäge kömek edýän birnäçe funksiýa bar.

Dil funksiýalary:

Diliň wezipeleri, diliň aragatnaşyk we aragatnaşyk prosesinde ýerine ýetirýän dürli maksatlary we wezipeleri. Dil diňe bir maglumat ýaýratmagyň serişdesi bolman, eýsem pikirlerimizi, duýgularymyzy beýan etmäge, töweregimizdäki dünýä düşünmäge we beýleki adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga kömek edýän başga-da birnäçe funksiýany ýerine ýetirýär.

Aragatnaşyk funksiýasy

Diliň aragatnaşyk funksiýasy adamlaryň arasynda maglumat bermek we habar alyşmakdyr. Dil pikirlerimizi, pikirlerimizi aýtmaga, sorag bermäge, beýannama bermäge we beýleki adamlara maglumat bermäge mümkinçilik berýär. Aragatnaşyk we aragatnaşyk serişdesi bolup hyzmat edýär.

Düşünje funksiýasy

Diliň aňlatma funksiýasy duýgulary, duýgulary we gatnaşyklary aňlatmak bilen baglanyşyklydyr. Dil bize oňyn we negatiw duýgularymyzy beýan etmäge, şeýle hem käbir hadysalara ýa-da zatlara bolan duýgularymyzy we garaýyşlarymyzy bildirmäge mümkinçilik berýär.

Seýitmuhammet KAKAJANOW,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen 
milli dünýä dilleri institutynyň Rus dili we 
edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25