Nebit we gaz önümçiligi
Nebit we gaz senagaty, dollar bahasy boýunça dünýädäki iň uly pudaklardan biri bolup, 2022-nji ýyla çenli 5 trillion dollar girdeji gazandy.

Nebit, transportdan ýyladyş, elektrik togyndan senagat önümçiligine we önümçilige çenli ähli zatlara täsir edip, dünýä ykdysady çarçuwasy üçin möhümdir.

Nebit we gaz pudagyna girmek isleýän maýa goýujylar, çylşyrymly jedeller we bu pudakda ulanylýan üýtgeşik ölçegler bilen çaltlyk bilen başagaý bolup bilerler. Bu giriş, esasy düşünjeleri we ölçeg ülňülerini düşündirip, nebit we gaz pudagyna gatnaşýan kompaniýalaryň esaslaryna düşünmäge kömek etmek üçin döredildi.

Nebit we gaz önümçiligi, çeşmäni tapmak, nebiti gaýtadan işleýän zawoda äkitmek we satuwa taýýar önüme öwürmek üçin köp basgançakly prosesdir. Ýa-da senagat terminologiýasynda, ýokarky, orta we aşaky segmentlerdedir.

Nebit we gaz suwdan has dykyz, şonuň üçin gözenekli çökündi gaýalardan ýeriň ýüzüne geçýärler. Uglewodorodlar az gözenekli gaýanyň aşagynda galanlarynda, nebit we gaz howdany emele gelýär. Bu nebit we gaz howdanlary, çig nebit we tebigy gaz çeşmelerimizi görkezýär.

Yhlas JUMADURDYÝEW,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara
nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25