Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady


Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bilimiň anyk derejesini tamamlamadyk, jemleýji döwlet synagyna gatnaşmadyk ýa-da jemleýji döwlet synagynda kanagatlanarsyz netijeleri görkezenlere bilim edarasynda okandygy hakynda berilýän kepilnamalaryň nusgalary tassyklanyldy. Degişli buýruk we resminamalaryň nusgalary Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi web-saýtynda çap edildi.
Türkmenistanyň bilim ministriniň buýrugy bilen 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 38-nji maddasyna ýedinji bölegine laýyklykda, tamamlanmadyk bilim üçin aşakda görkezilen edaralardan alynýan kepilnamalaryň nusgalary tassyklanyldy:

Umumybilim berýän edarasynda okandygy hakynda kepilnamalaryň nusgalary;
Hünär-tehniki okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy;
Orta hünär okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy;
Ýokary okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy.

Ýeri gelende bellesek, «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda jemleýji döwlet synaglaryny geçip bilmedik ýa-da kanagatlanarsyz baha alan talyplar 1 ýyldan soň bu synaglary gaýtadan tabşyryp bilýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25