«Önümçiligi awtomatlaşdyrmakda Emeli aňy ulanmak» atly Hakaton bäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde Hakaton bäsleşiklerini geçirmegiň Tertibine laýyklykda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty tarapyndan 2023-nji ýylyň 22-25-nji maýynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda emeli aň ugry boýunça «Önümçiligi awtomatlaşdyrmakda Emeli aňy ulanmak» atly Hakaton bäsleşigi geçirilýär.
Hakaton bäsleşiginiň maksady ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndan “Emeli aň” ugry boýunça döreýän meseleleri ýüze çykarmaga, bu meseleler üçin döwrebap çözgütleri işläp taýýarlamaga ukyply ýaş zehinleri ýüze çykarmakdan ybaratdyr.
2023-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň binýadyndaky “Sanly Çözgüt IT meýdança” hojalyk jemgyýetiniň binasynda eminler topary tarapyndan kesgitlenen hakatonyň ýeňijisini sylaglamak dabarasy geçiriler.
Bäsleşigiň düzgünnamasy

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25