Lingwistikanyň ylymlar ulgamyndaky ornyLingwistika (lingwistika; lat. Lingua - 'dil'), umuman alanyňda, dünýäniň ähli dillerinde tebigy wekilçilik edýän ylymdyr.
Dil biliminiň bu kesgitlemesiniň çäginde iki hadysa garşy:
Adamyň barlygynyň hadysasy hökmünde dil, käbir abstrakt filosofiki many, Homo sapiensiň beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan aýratyn aýratynlygy, diller bu hadysanyň aýratyn material wekilleri hökmündedir.
Tebigy we emeli diller
Şeýle hem kesgitlemäniň tebigy dillere, ýagny jemgyýetiň taryhy ösüşiniň dowamynda öz-özünden dörän we dürli dillere mahsus kanunlara laýyklykda ösen şeýle aragatnaşyk ulgamlaryna degişlidigine üns beriň. Bu diller emeli dillere garşy - belli bir maksat bilen hyzmat edýän adam tarapyndan ýörite döredilen alamat ulgamlary. Maksatlar dürli bolup biler:
hemmeler üçin uniwersal dil döretmek synanyşygy - Esperanto;
filosofiki synag, lingwistik gözleg üçin gural - loglan, lojban;
hyýaly älemi döretmegiň serişdesi;
Ylmy däp-dessurlarynda lingwistika adatça gumanitar ylymlara bölünýär, beýleki pikirler hem umumy bolsa-da, edebi tankyt bilen birlikde filologiýa ugurlarynyň biri hasaplanýar.

Nilýufar MATÝAKUBOWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen 
milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 
edebiýaty fakultetiniñ 3-nji ýyl talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25