Aragatnaşyk dilini öwretmek1990-njy ýyllarda aragatnaşyk dilini öwretmek (CLT- Communicative Language Teaching) çalt meşhurlyga öwrüldi we häzirki wagtda iňlis dilini öwretmegiň merkezi paradigmasy boldy. CLT - okuwçylaryň hakyky durmuş ýagdaýlaryny gaýtalaýan synp çärelerine gatnaşmagyny nygtaýar, şonuň üçin synpdan daşary hakyky dünýäde nädip aragatnaşyk saklamalydygyny öwrenip bilerler.
Daşarky dünýäde ulanmak üçin aragatnaşyk endiklerini ýokarlandyrmak üçin mugallym okuwçylary diliň pragmatiki we funksional ulanylyşyna çekýär, görnüşi we takyklygy däl-de, manysy we erkinligi bilen üns berýär - teoretiki öwreniş usuly däl-de, has amalydyr.
CLT-iň esasy maksady okuwçylara lingwistik başarnyklary, sosiolinguistik başarnyklary, diskussiýa başarnyklaryny we strategiki başarnyklary öz içine alýan kommunikatiw başarnyklary ösdürmekdir.
CLT-iň aýratynlyklary özara täsir etmek (bilelikdäki we bilelikdäki okuw), hakyky tekstleri ulanmak we şahsy tejribe goşýan talyplar arkaly aragatnaşygy öz içine alýar. Rol oýunlary, söhbetdeşlikler, oýunlar we gözlegler ýaly synp çäreleri jübüt we kiçi toparlarda tamamlanýar, jedel, gepleşik we ylalaşyk talap edýär.

Zöhre KERIMOWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen 
milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 
edebiýaty fakultetiniñ 1-nji ýyl talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25