AudiolingualizmBu dil öwrediş usuly ilkibaşda goşun usuly diýlip atlandyrylýar, sebäbi Ikinji jahan urşunda esgerlere duşmanyň dillerinde dilden ökde bolmagy öwretmek üçin ulanylýar.
Bu usul, grammatika terjime usulynyň şowsuzlygy hökmünde görülýän zatlara reaksiýa boldy, esasy tapawutlar okamak we ýazmak, gürlemek we diňlemek ileri tutulmagy, synplarda ene diliniň gadagan edilmegi bilen bagly boldy.
Audiolingualizm, Skinneriň özüni alyp barş teoriýasyna esaslanypdy, şol döwürde kondisioner arkaly islendik zadyň öwrenilip bilinjekdigini öňe sürýär. Talyplaryň dogry jogaplary öwgi alýar, nädogry jogap berýän talyplar bolsa negatiw jogap alýarlar.
Sapak materiallary mugallymlaryň täze gurluş nagyşlaryny dilden hödürleýän dilden aýdylýan türgenleşiklere ünsi jemleýär we okuwçylaryň mugallymyň sözlerini şol bir intonasiýa we aýdylyşy bilen gaýtalamagyna garaşylýar. Sapakdan soň okuwçylar dil laboratoriýalarynda nauşnik arkaly lentalary diňleýärler we şol bir prosesi dowam etdirýärler - lentadaky ses okuwçynyň dilden gaýtalaýan dilini görkezýär.

Gözel GARRYÝEWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen 
milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 
edebiýaty fakultetiniñ 1-nji ýyl talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25